بستن فاکتور تعمير پس از اتمام کار

 نمایندگان محترم صنام سرویس
در فاکتور های تعمیر گارانتی پس از دریافت قطعه و اتمام تعمیر محصول مشتری حتماً گزینه (تعمیر انجام شد)را بزنید،در غیر اینصورت اجرت تعمیر به فاکتور فوق تعلق نمی گیرد.
صنام سرویس